Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683110
od 25 stycznia 2005
Informacje » Skargi i wnioski Wersja do druku

Składanie skargi w formie tradycyjnej - pisemnie.

 

Koniecznymi elementami skargi składanej w formie pisemnej są:

  • elementy identyfikujące osobę składającą skargę, takie jak:

    • imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu,
    • adres zamieszkania/siedziby.

UWAGA! Jeżeli osoba, która składa skargę, czyni to w imieniu i na rzecz innej osoby (działa w charakterze pełnomocnika innej osoby), obowiązana jest wskazać informacje identyfikujące osobę, którą reprezentuje - tj. jej imię, nazwisko i adres oraz załączyć do skargi oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu upoważniającego ją do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy w postępowaniu przed Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku.

  • opis okoliczności sprawy - tj. opis okoliczności, które stały się podstawą do złożenia skargi wraz z jednoznacznym określeniem podmiotu/ osoby, którego/ której dotyczy skarga (poprzez podanie pełnej nazwy i adresu siedziby skarżonego podmiotu/ imienia i nazwiska oraz adresu skarżonej osoby) wraz ze wskazaniem podjęcia jakich konkretnie działań oczekuje osoba składająca skargę od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
  • własnoręczny podpis osoby składającej skargę
  • załączony dokument pełnomocnictwa w przypadku skargi składanej przez pełnomocnika.

Skargę w postaci pisemnej można złożyć poprzez:

  • przesłanie jej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku pocztą konwencjonalną (na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk),
  • osobiste złożenie w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (adres j.w.).

 

 

 


Informację wytworzył: Kierownik Biura Beata Futyma-Suska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2013-06-07 11:13:25, Zatwierdził do publikacji: Marcin Tessmer, Data publikacji 2013-06-07 11:25:49, Ostatnia zmiana: 2015-05-15 16:09:41, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1455