Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683170
od 25 stycznia 2005
Informacje » Komunikaty Wersja do druku

Komunikat w sprawie sporządzania sprawozdania z wynagrodzeń nauczycieli

          

        Począwszy od 2010roku jednostki samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi szkoły przeprowadzają analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia.

Do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i w terminie 7 dni przedkłada organowi stanowiącemu, dyrektorom szkół powadzonym przez tę j.s.t., związkom zawodowym oraz regionalnej izbie obrachunkowej. Sporządzenie w/w sprawozdania, jak wynika z ilości kierowanych do RIO w formie pisemnej i telefonicznej pytań, nastręcza jednostkom wiele trudności.

Regionalne izby obrachunkowe, jak wynika z art. 11 i 13 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zmianami) oraz z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami), kontrolują jedynie pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, nie są natomiast upoważnione do ich merytorycznej weryfikacji. W związku z tym wszelkie pytania dotyczące sporządzania sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli prosimy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

        


Informację wytworzył: Naczelnik WIAiS Danuta Zbierska, Data wytworzenia: 2010-01-26 00:00:00, Wprowadził do systemu: Małgorzata Steć, Data wprowadzenia: 2010-01-27 08:57:06, Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Steć, Data publikacji 2010-01-27 09:00:41, Ostatnia zmiana: 2010-01-27 14:21:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4339