obrazek

Komunikat Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku


W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz z uwagi na zwiększającą się liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w województwie pomorskim, Regionalna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, informuje że:

- odwołane zostały rozprawy przed tut. Komisją wyznaczone na dzień: 23 października 2020 r. i 6 listopada 2020 r.,

- wyznaczanie rozpraw przed tut. Komisją, poza sprawami pilnymi, zostaje zawieszone do czasu odwołania,

- do czasu odwołania możliwość osobistego zapoznawania się przez interesantów z aktami spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w siedzibie tut. Komisji ogranicza się do spraw pilnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z tut. Komisją.


Józef Orłowski

Przewodniczący

Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach

o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku


Ankieta "Informacja dotycząca skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie dochodów i wydatków JST"

W związku z wnioskiem Pana Pawła Szefernakera, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku prosi o przekazanie informacji dotyczącej skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego. -> (link)


Pismo Podsekretarza Stanu, Pana Jacka Sarnowskiego z dnia 10.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień i przedłużania terminów płatności rat podatku od nieruchomości na podstawie uchwał rad gmin, wydanych na podstawie art. 15p i art 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) -> (link)


Pismo Prezesa UOKiK, Pana Tomasza Chróstnego z dnia 1.04.2020 r. odnoszące się do możliwych do podjęcia działań w celu przeciwdziałania Covid-19, zarówno w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej, jak również nowych regulacji wynikających z ww. ustawy. ->(link)


Pismo Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pana Piotra Pełki nr DMP-1.52.25.2020.RZ z dnia 7 maja 2020 r. dotyczące informacji nt. dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców, która została zawarta w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. -> (link)


KOMUNIKAT PREZESA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU

        W celu zapobiegania oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku informuje, że do odwołania, kontakt z Izbą, jak również z Zespołem Zamiejscowym w Słupsku możliwy jest tylko poprzez kanały komunikacji elektronicznej (email, e-PUAP) bądź telefoniczny.
        Korespondencję należy przekazywać głównie w formie elektronicznej, a papierową wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Luiza Budner-Iwanicka                     

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku


Poniżej przedstawiamy Państwu treść wyjaśnień z dnia 16 i 17 marca 2020 roku dotyczących braku możliwości przesunięcia terminu na składanie sprawozdań przez zobowiązane podmioty z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19.

Wyjaśnienie z dnia 16-03-2020 r.

Wyjaśnienie z dnia 17-03-2020 r.


W związku z rozbudową elektronicznego systemu wsparcia nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nad aktami prawnymi JST (E-Nadzór) o moduł wydawania opinii informujemy, że od dnia 9 listopada 2018 r. udostępniony zostanie dla Państwa elektroniczny formularz do wysyłki aktów prawnych podlegających opinii oraz wniosków o wydanie opinii przez składy orzekające RIO w Gdańsku.

Tu znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat


Regionalna Izba Obrachunkowa na Prośbę Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatków od Gier zamieszcza na stronie pismo skierowane do Pań i Panów Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast w związku z informacją o nowym sprawozdaniu podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Tu znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat


Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie informuje, że od dnia 14 czerwca 2017 r. udostępnia możliwość elektronicznego przekazywania aktów prawnych do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z dedykowanej do tego celu funkcji w systemie Legislator lub z Modułu Komunikacyjnego Urzędowej Poczty Elektronicznej i przekazywanie w ten sposób aktów prawnych podlegających nadzorowi Izby, za wyjątkiem uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 230 ustawy o finansach publicznych (tj. dot. WPF).

 

Uwaga

 

Zgodnie z art. 230b pkt. 2 ustawy o finansach publicznych systemem właściwym do przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej:

- projektów uchwał, o których mowa w art. 230 ust. 2,

- uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jest wyłącznie system BeSTi@.

Decydując się na wysyłkę aktów prawnych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w wersji elektronicznej nie należy przesyłać tych samych dokumentów dodatkowo w formie papierowej oraz nie należy przekazywać tut. Izbie aktów podlegających nadzorowi Wojewody Pomorskiego.

 

Tu znajdą Państwo instrukcję przekazywania aktów prawnych do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

Dla zapewnienia sprawnego przepływu informacji na temat elektronicznego sposobu przekazywania uchwał i zarządzeń do nadzoru RIO uprzejmie prosimy o wyznaczenie w Państwa jednostkach osób, z którymi będzie możliwy kontakt w tych sprawach i przekazanie ich danych za pomocą formularza elektronicznego dostępnego >>>>> pod tym adresem <<<<<.

 

Zachęcamy Państwa do elektronicznego przekazywania uchwał i zarządzeń oraz do współpracy w powyższym zakresie.


WAŻNA INFORMACJA!

Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ i Rb-N, Rb-UN jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43 poz.247 z późn. zm.) należy przesyłać za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą RIO w Gdańsku o następującym adresie: /452uketc7j/sprawozdaniaDANE ADRESOWE I KONTAKTOWE
   Adres pocztowy: ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
   Telefon: 58 301-86-45
   Fax (sekretariat): 58 346-25-15
   E-mail: sekretariat@gdansk.rio.gov.pl
Zespół Zamiejscowy w Słupsku
   Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
   Telefon/Fax: 59 842-79-31, 58 771-84-88
   E-mail: slupsk@gdansk.rio.gov.pl
 
Dane kontaktowe pracowników Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej
Dane kontaktowe pracowników Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń
Dane kontaktowe pracowników Biura Izby
Dane kontaktowe członków Kolegium RIO w Gdańsku