obrazek

 

Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniach, które odbędą się w ciągu najbliższych miesięcy.

Najbliższe terminy szkoleń:

 

·       25 stycznia 2022 roku na platformie ClickMeeting.

     Temat szkolenia: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok" - Dla jednostek podległych JST

Tu znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat szkolenia

 

·       26 stycznia 2022 roku na platformie ClickMeeting.

     Temat szkolenia: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok"

Tu znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat szkolenia

 

·       7 lutego 2022 roku na platformie ClickMeeting.

     Temat szkolenia: "Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych dla jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego za 2021 rok"

Tu znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat szkolenia

 

·       9 lutego 2022 roku na platformie ClickMeeting.

     Temat szkolenia: "Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego za 2021 rok"

Tu znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat szkolenia


Link do pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów - Informacje o możliwościach udzielania ulg w podatkach lokalnych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19


           

KOMUNIKAT PREZESA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU

        W celu zapobiegania oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku informuje, że do odwołania, kontakt z Izbą, jak również z Zespołem Zamiejscowym w Słupsku możliwy jest tylko poprzez kanały komunikacji elektronicznej (email, e-PUAP) bądź telefoniczny.
        Korespondencję należy przekazywać głównie w formie elektronicznej, a papierową wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Luiza Budner-Iwanicka                     

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

 


W związku z rozbudową elektronicznego systemu wsparcia nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nad aktami prawnymi JST (E-Nadzór) o moduł wydawania opinii informujemy, że od dnia 9 listopada 2018 r. udostępniony zostanie dla Państwa elektroniczny formularz do wysyłki aktów prawnych podlegających opinii oraz wniosków o wydanie opinii przez składy orzekające RIO w Gdańsku.

Tu znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat


Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie informuje, że od dnia 14 czerwca 2017 r. udostępnia możliwość elektronicznego przekazywania aktów prawnych do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z dedykowanej do tego celu funkcji w systemie Legislator lub z Modułu Komunikacyjnego Urzędowej Poczty Elektronicznej i przekazywanie w ten sposób aktów prawnych podlegających nadzorowi Izby, za wyjątkiem uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 230 ustawy o finansach publicznych (tj. dot. WPF).

 

Uwaga

 

Zgodnie z art. 230b pkt. 2 ustawy o finansach publicznych systemem właściwym do przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej:

- projektów uchwał, o których mowa w art. 230 ust. 2,

- uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jest wyłącznie system BeSTi@.

 

Decydując się na wysyłkę aktów prawnych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w wersji elektronicznej nie należy przesyłać tych samych dokumentów dodatkowo w formie papierowej oraz nie należy przekazywać tut. Izbie aktów podlegających nadzorowi Wojewody Pomorskiego.

 

Tu znajdą Państwo instrukcję przekazywania aktów prawnych do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

Dla zapewnienia sprawnego przepływu informacji na temat elektronicznego sposobu przekazywania uchwał i zarządzeń do nadzoru RIO uprzejmie prosimy o wyznaczenie w Państwa jednostkach osób, z którymi będzie możliwy kontakt w tych sprawach i przekazanie ich danych za pomocą formularza elektronicznego dostępnego >>>>> pod tym adresem <<<<<.

 

Zachęcamy Państwa do elektronicznego przekazywania uchwał i zarządzeń oraz do współpracy w powyższym zakresie.

 


 

WAŻNA INFORMACJA!

Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ i Rb-N, Rb-UN jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43 poz.247 z późn. zm.) należy przesyłać za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą RIO w Gdańsku o następującym adresie: /452uketc7j/sprawozdaniaDANE ADRESOWE I KONTAKTOWE
   Adres pocztowy: ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
   Telefon: 58 301-86-45
   Fax (sekretariat): 58 346-25-15
   E-mail: sekretariat@gdansk.rio.gov.pl
Zespół Zamiejscowy w Słupsku
   Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
   Telefon/Fax: 59 842-79-31, 58 771-84-88
   E-mail: slupsk@gdansk.rio.gov.pl
 
Dane kontaktowe pracowników Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej
Dane kontaktowe pracowników Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń
Dane kontaktowe pracowników Biura Izby
Dane kontaktowe członków Kolegium RIO w Gdańsku